معاونت خدمات و محیط زیست شهری
معاونت خدمات و محیط زیست شهری
   
  • مدیریت خدمات شهری
   مدیریت خدمات شهری

   مدیریت خدمات شهری

   مدیریت خدمات شهری به عنوان یکی از  مدیریت های  زیر مجموعه معاونت خدمات شهری در سال 1384 پس از تغییرات مدیریتی با هدف رویکرد  کارشناسی در برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری پایه گذاری گردید .
   جذب کارشناسان مرتبط و برنامه ریزی مناسب در کنار استفاده از نظرات کارشناسان و مدیران ،باتجربه خدمات شهری و بازدید از نزدیک و ارایه راهکارهای مناسب در خصوص روند اجرای خدمات شهری باعث ارتقای عملکرد مدیریت در 2 سال تاسیس آن گردیده است .
   بر اساس نامه شماره 01/1/688 -15/1/86 معاونت برنامه ریزی و توسعه، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری شهرداری مشهد بر اساس ذیل میباشد.
    
     1.   برنامه ریزی و نظارت بر حسن انتظام امور جمع آوری و معدوم نمودن حیوانات موذی و ولگرد و برقراری سیستم خاص جمع آوری و امحای زباله و نخاله های ساختمانی و سایر ضایعات شهری
   2.   پیگیری امور مربوط به تعطیل نمودن و انتقال کسبه و اسکان مشاغل مزاحم شهری به مناطق پیش بینی شده خاص (موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها) با هماهنگی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل
   3.   برنامه ریزی و پیگیری انجام امور خدمات شهری خاص که به تنهایی در مناطق شهرداری و سازمانهای تابعه امکان پذیر نبوده و مستلزم اقدامات اجرایی یکسان و همزمان بصورت متمرکز و هماهنگ در سطح شهر است.
      4.      تدوین ضوابط واگذاری رفت و روب و سایر خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنها
   5.   نظارت بر گردش کار و تشکیل مرتب ستادهای رفع سد معبر و برف روبی و پیشگیری از خطر سیل و امثالهم و پیگیری اجرای مصوبات و تصمیمات ستادهای مذکور از طرف واحدهای اجرایی شهر و مناطق شهرداری مناطق
      6.  برنامه ریزی در جهت تهیه آئین نامه و تشکیل مدیریت بحران و پیشگیری و مقابله با حوادث شهری
      7.  هماهنگی با سایر ادارات و سازمانهای ذیربط در امور حوادث غیر مترقبه
      8.  انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
      اهم اقدامات انجام گرفته توسط مدیریت  :
       نظارت برعملکرد امورخدمات شهری در 3 بخش عمده توسط این مدیریت صورت می پذیرد .
       1- نظارت بر امور خدمات شهری مناطق 13گانه شهر مشهد
      1-1- رفع سد معبر
      1-2-ساماندهی مشاغل شهری و کمیسیون بند 20
   1-3- جمع آوری و انتقال خودروهای فرسوده از سطح مناطق
   1-4- نظارت بر عملکرد مناطق در خصوص حوادث غیر مترقبه
   1-5- نظارت بر عملکرد مناطق در خصوص ایام خاص
   1-6- نظارت کلی بر تنظیف و جمع آوری زباله در شهر
   1-7- نظارت بر ساخت و بهره برداری از سرویسهای بهداشتی
    
   2- نظارت بر عملکرد سازمانهای تابعه خدمات شهری

      2- 1- سازمان مدیریت پسماند

      2-2- سازمان فردوسها

    2-3- سازمان میادین میوه و تره بار وساماندهی مشاغل شهری

    2-4 – سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

     3-  امور خدمات شهری :
   3-1- رفع سد معبر : بر اساس تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها :
   "سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مامورین خود راساً اقدام کند." در این خصوص اقدامات صورت گرفته شامل :
   الف :بررسی، کنترل وتهیه و تنظیم قراردادها رفع سد معبرمناطق 13 گانه
   ب : نظارت عالیه بر قراردادهای منعقده توسط مناطق  13 گانه با پیمانکاران
   ج: پیگیری امور اجرایی که اجرای آن در مناطق امکان پذیر نمی باشد . ( مانند احداث انبارها، خرید تجهیزات و اخذ احکام قضایی مرتیط با امور خدمات شهری  )
   د :آنالیز و توزیع اعتبار سالانه مورد نیاز سطح مناطق در خصوص رفع سد معبر
   ه : آموزش پرسنل مناطق درخصوص امور رفع سد معبر
   ز:آنالیز و برآورد ریالی درخصوص قراردادهای منعقده سازمان های تابعه خدمات شهری با شهرداری مانند نظارت بر پیمانکاران خدمات شهری،ساماندهی ضایعات ساختمانی ،جمع آوری سگهای ولگرد ،رفع چادر خوابی ....)
    
   3-2-آموزش و تحقیق :
   الف : تهیه وتنظیم آئین نامه های مرتبط با امور اجرایی خدمات شهری
   ب : آموزش پرسنل مناطق درخصوص امور خدمات شهری (رفع سد معبر ، کمیسیون بند 20 و خدمات شهری)
   ج : تهیه و ارسال جزوات آموزشی و انجام مشاوره در خصوص مسائل زیست محیطی به مناطق و سازمانها
   د: پیگیری در خصوص شفاف سازی موارد حقوقی مرتبط با خدمات شهری با استعلام از مراجع ذیصلاح
   ه : اخذ طرحهای پژوهشی پایان یافته مرتبط با معاونت خدمات شهری و تدوین امکان سنجی جهت اجرایی نمودن مطالعات
    
   3-3 : نظارت عالیه بر قراردادهای منعقده سازمانهای تابعه خدمات شهری با مناطق
   3-4- اعتبارات مرتبط با خدمات شهری :
   الف : توزیع بودجه جاری وعمرانی بر اساس اولویت و نیاز مناطق
   ب : پیگیری در خصوص جذب وضعیت اعتبارات خدمات شهری مناطق
   ج-- رسیدگی به پیمانها و آنالیز ریالی آنها در زمینه های تنظیف ، سد معبر وخارج از محدوده
    
   3-5- سرویسهای بهداشتی :
   الف- نظارت بر وضعیت خدمات دهی سرویس بهداشتی عمومی و مشارکتی
   ب - مکانیابی سرویس بهداشتی عمومی (هزار چشمه ، مشارکتی و پرتابل)
   ج- هماهنگی ونظارت بر اجرای سرویس های بهداشتی هزار چشمه از طریق معاونت فنی وعمران
   د- انعقاد تفاهمنامه های مشارکت با مساجد در احداث و نگهداری سرویسهای بهداشتی
   ه- تهیه آئین نامه هاو نظامنامه های مورد نیاز مورد مصوبات شورای مشهد در خصوص سرویسهای بهداشتی
   و - هماهنگی با کارشناسان معاونت های فنی و عمران وشهر سازی ومعماری در خصوص امور مرتبط با سرویسهای بهداشتی
   ز- کنترل و نظارت بر صورت مجلس های تحویل قطعی سرویسهای بهداشتی هزار چشمه
   ح- تنظیم صورت مجالس ماده 11و 12 سرویس های بهداشتی مشارکتی و پیگیری بر پرداخت های انجام گرفته
    
   3-6-تنظیف و رفت وروب شهری :
   1.      پیگیری مشکلات ایجاد شده فیمابین مناطق و شرکتهای پیمانکار خدمات شهری
   2.      تعیین محدوده خدمات رسانی و مرز مناطق جهت بهبود عملکرد
   3.      پیگیری شکوائیه شهروندان و مکاتبه با مناطق جهت رفع مشکلات موجود
   4.      کنترل و نظارت بر پیمانکار توزیع شیر مناطق و بررسی و تائید صورت وضعیتهای آنها
   5.      ارایه گزارشات کارشناسی در خصوص مشکلات جمع آوری زباله و تنظیف شهری و ارایه راه حلهای مناسب
   6.        همکاری با سایر سازمانها در برگزاری مراسم خاص
   7.      مکاتبه با سایر ادارات و سازمانها در خصوص رعایت موارد مرتبط با زیبا سازی و خدمات شهری
   8.      بررسی صورت وضعیت دفن بهداشتی مناطق 13 گانه
    
   3-7-امور حوادث غیر مترقبه                          
   الف: مدیریت اجرائی ونظارت بر امور حوادث غیر مترقبه در مناطق 13 گانه
   ب: پیگیری و اعلام نظر در خصوص توزیع امکانات مورد نیاز مناطق در حوادث غیر مترقبه
   ج : ایجاد هماهنگی در خصوص اعزام ماشین آلات سازمان خدمات موتوری در حوادث
   د : تهیه و تدوین آئین نامه های مرتبط با حوادث غیر مترقبه
   ه : پیگیری در خصوص طراحی کانال جهت نقاط حادثه خیز در ایام بارندگی
   و: معرفی پرسنل خدمات شهری مناطق به سازمان آتش نشانی در خصوص برگزاری کلاسهای نحوه استفاده از موتور پمپ
   ز : پیگیری امور مربوط به انجام تعمیرات و پاکسازی مسیلهای سطح شهر
   ح :هماهنگی با سایر سازمانهای شهرداری در خصوص اعزام ماشین آلات مورد نیاز در حوادث غیر مترقبه
   ط : ارزیابی عملکرد مناطق در اجرای امور حوادث غیر مترقبه
    
   3-8-سایر امور متفرقه :
   الف- اعلام نظر در خصوص مکاتبات اداره محترم املاک
   ب- نظارت بر مجوز های تابلو ، پرده ، داربست و  ارسالی از سوی سازمان فرهنگی وتفریحی شهرداری
   ج-هماهنگی با اداره آب وفاضلاب ، برق و ....  در خصوص انشعابات مورد نیاز جهت اجرای طرحهای خدمات شهری
   د- پیگیری در خصوص شکایت شهروندان از عملکرد و اجرای آرای صادره کمیسیون بند 20 در مناطق
   ه- پیگیری در خصوص رفع مشکلات ایجاد شده سازمانهای تابعه خدمات شهری با مناطق
   و: حضور در محل سایت پلیس 110 به عنوان نماینده شهرداری در ایام خاص در جهت هماهنگی های مورد نیاز احتمالی
    
   3-9- شرکت در جلسات مرتبط با امور خدمات شهری :
   الف : جلسات مناطق و سازمانها :
   1.      شرکت در جلسات شورای بهداشت مناطق
   2.      شرکت در جلسات کمیته توان سنجی وارزیابی پیمانکاران خدمات شهری
   3.      شرکت درجلسات کمیته مکانیابی و ساماندهی مشاغل شهری
   4.      شرکت در جلسات کمیسیون حفاری ها
   5.      شرکت در جلسات کمیته مکانیابی تابلوهای تبلیغاتی      
   6.       شرکت در جلسات شرایط ویژه و مناقصات و انتخاب پیمانکاران خدمات شهری
   7.      دبیر و عضو کمیته مکانیابی سرویسهای بهداشتی سطح شهر
   8.      شرکت در جلسات کمیته خدمات شهری
   9.   تشکیل جلسه با روسای ادارات خدمات شهری مناطق در خصوص ارتقای امور خدمات شهری و برنامه ریزی در جهت ایام خاص
   10. تشکیل کمیته توانسنجی پیمانکاران رفع سد معبر و برگزاری جلسات در مدیریت
     ب : جلسات ادارات خارج از شهرداری :
   1.      شرکت در جلسات کارگروه ساماندهی و پیشگیری از طغیان رودخانه
   2.      شرکت در جلسات ادارات آب و فاضلاب ، محیط زیست و مراکز بهداشت شهرستان
   3.      عضو اصلی و شرکت در جلسات کارگروه پیشگیری از گاز گرفتگی

   مدیر برنامه ریزی و نظارت بر خدمات و محیط زیست شهری
   نام و نام خانوادگی:علیرضا صحراگردتاریخ و محل تولد: - بیرجند
   میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد - مدیریت شهری- برنامه ریزی شهری
   رایانامه:sahragard-al@mashhad.irتلفن:05138533751
   فکس:05138533751
   پل های ارتباطی
   تلفن تماس :051-38533751فکس :051-38533751رایانامه :sahragard-a@mashhad.ir
   آدرس :میدان امام خمینی
مجموع بازدیدها : 3,088,327
تعداد بازدید امروز : 69
تعداد بازدید دیروز : 603
آخرین به روزرسانی : 13:47  1397/03/06
آدرس :

میدان شهدا- شهرداری مرکز - ساختمان توسعه - طبقه اول

تلفن :051-32243943
فاکس :051-32243944
رایانامه :armat-el@mashhad.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد انجام میگردد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد