• مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری
    مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری

    مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری

    مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات و محیط زیست شهری به عنوان یکی از دو مدیریت زیر مجموعه معاونت خدمات شهری در سال 1384 پس از تغییرات مدیریتی با هدف رویکرد    کارشناسی در برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری پایه گذاری گردید .
    جذب کارشناسان مرتبط و برنامه ریزی مناسب در کنار استفاده از نظرات کارشناسان و مدیران ،باتجربه خدمات شهری و بازدید از نزدیک و ارایه راهکارهای مناسب در خصوص روند اجرای خدمات شهری باعث ارتقای عملکرد مدیریت در 2 سال تاسیس آن گردیده است .
    بر اساس نامه شماره 01/1/688 -15/1/86 معاونت برنامه ریزی و توسعه، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری شهرداری مشهد بر اساس ذیل میباشد.
     
      1.   برنامه ریزی و نظارت بر حسن انتظام امور جمع آوری و معدوم نمودن حیوانات موذی و ولگرد و برقراری سیستم خاص جمع آوری و امحای زباله و نخاله های ساختمانی و سایر ضایعات شهری
    2.   پیگیری امور مربوط به تعطیل نمودن و انتقال کسبه و اسکان مشاغل مزاحم شهری به مناطق پیش بینی شده خاص (موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها) با هماهنگی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل
    3.   برنامه ریزی و پیگیری انجام امور خدمات شهری خاص که به تنهایی در مناطق شهرداری و سازمانهای تابعه امکان پذیر نبوده و مستلزم اقدامات اجرایی یکسان و همزمان بصورت متمرکز و هماهنگ در سطح شهر است.
       4.      تدوین ضوابط واگذاری رفت و روب و سایر خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنها
    5.   نظارت بر گردش کار و تشکیل مرتب ستادهای رفع سد معبر و برف روبی و پیشگیری از خطر سیل و امثالهم و پیگیری اجرای مصوبات و تصمیمات ستادهای مذکور از طرف واحدهای اجرایی شهر و مناطق شهرداری مناطق
       6.  برنامه ریزی در جهت تهیه آئین نامه و تشکیل مدیریت بحران و پیشگیری و مقابله با حوادث شهری
       7.  هماهنگی با سایر ادارات و سازمانهای ذیربط در امور حوادث غیر مترقبه
       8.  انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
       اهم اقدامات انجام گرفته توسط مدیریت  :
        نظارت برعملکرد امورخدمات شهری در 3 بخش عمده توسط این مدیریت صورت می پذیرد .
        1- نظارت بر امور خدمات شهری مناطق 13گانه شهر مشهد
       1-1- رفع سد معبر
       1-2-ساماندهی مشاغل شهری و کمیسیون بند 20
    1-3- جمع آوری و انتقال خودروهای فرسوده از سطح مناطق
    1-4- نظارت بر عملکرد مناطق در خصوص حوادث غیر مترقبه
    1-5- نظارت بر عملکرد مناطق در خصوص ایام خاص
    1-6- نظارت کلی بر تنظیف و جمع آوری زباله در شهر
    1-7- نظارت بر ساخت و بهره برداری از سرویسهای بهداشتی
     
    2- نظارت بر عملکرد سازمانهای تابعه خدمات شهری

       2- 1- سازمان مدیریت پسماند

       2-2- سازمان فردوسها

     2-3- سازمان میادین میوه و تره بار وساماندهی مشاغل شهری

     2-4 – سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

     
     3-  امور خدمات شهری :
    3-1- رفع سد معبر : بر اساس تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها :
    "سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مامورین خود راساً اقدام کند." در این خصوص اقدامات صورت گرفته شامل :
    الف :بررسی، کنترل وتهیه و تنظیم قراردادها رفع سد معبرمناطق 13 گانه
    ب : نظارت عالیه بر قراردادهای منعقده توسط مناطق  13 گانه با پیمانکاران
    ج: پیگیری امور اجرایی که اجرای آن در مناطق امکان پذیر نمی باشد . ( مانند احداث انبارها، خرید تجهیزات و اخذ احکام قضایی مرتیط با امور خدمات شهری  )
    د :آنالیز و توزیع اعتبار سالانه مورد نیاز سطح مناطق در خصوص رفع سد معبر
    ه : آموزش پرسنل مناطق درخصوص امور رفع سد معبر
    ز:آنالیز و برآورد ریالی درخصوص قراردادهای منعقده سازمان های تابعه خدمات شهری با شهرداری مانند نظارت بر پیمانکاران خدمات شهری،ساماندهی ضایعات ساختمانی ،جمع آوری سگهای ولگرد ،رفع چادر خوابی ....)
     
    3-2-آموزش و تحقیق :
    الف : تهیه وتنظیم آئین نامه های مرتبط با امور اجرایی خدمات شهری
    ب : آموزش پرسنل مناطق درخصوص امور خدمات شهری (رفع سد معبر ، کمیسیون بند 20 و خدمات شهری)
    ج : تهیه و ارسال جزوات آموزشی و انجام مشاوره در خصوص مسائل زیست محیطی به مناطق و سازمانها
    د: پیگیری در خصوص شفاف سازی موارد حقوقی مرتبط با خدمات شهری با استعلام از مراجع ذیصلاح
    ه : اخذ طرحهای پژوهشی پایان یافته مرتبط با معاونت خدمات شهری و تدوین امکان سنجی جهت اجرایی نمودن مطالعات
     
    3-3 : نظارت عالیه بر قراردادهای منعقده سازمانهای تابعه خدمات شهری با مناطق
    3-4- اعتبارات مرتبط با خدمات شهری :
    الف : توزیع بودجه جاری وعمرانی بر اساس اولویت و نیاز مناطق
    ب : پیگیری در خصوص جذب وضعیت اعتبارات خدمات شهری مناطق
    ج-- رسیدگی به پیمانها و آنالیز ریالی آنها در زمینه های تنظیف ، سد معبر وخارج از محدوده
     
    3-5- سرویسهای بهداشتی :
    الف- نظارت بر وضعیت خدمات دهی سرویس بهداشتی عمومی و مشارکتی
    ب - مکانیابی سرویس بهداشتی عمومی (هزار چشمه ، مشارکتی و پرتابل)
    ج- هماهنگی ونظارت بر اجرای سرویس های بهداشتی هزار چشمه از طریق معاونت فنی وعمران
    د- انعقاد تفاهمنامه های مشارکت با مساجد در احداث و نگهداری سرویسهای بهداشتی
    ه- تهیه آئین نامه هاو نظامنامه های مورد نیاز مورد مصوبات شورای مشهد در خصوص سرویسهای بهداشتی
    و - هماهنگی با کارشناسان معاونت های فنی و عمران وشهر سازی ومعماری در خصوص امور مرتبط با سرویسهای بهداشتی
    ز- کنترل و نظارت بر صورت مجلس های تحویل قطعی سرویسهای بهداشتی هزار چشمه
    ح- تنظیم صورت مجالس ماده 11و 12 سرویس های بهداشتی مشارکتی و پیگیری بر پرداخت های انجام گرفته
     
    3-6-تنظیف و رفت وروب شهری :
    1.      پیگیری مشکلات ایجاد شده فیمابین مناطق و شرکتهای پیمانکار خدمات شهری
    2.      تعیین محدوده خدمات رسانی و مرز مناطق جهت بهبود عملکرد
    3.      پیگیری شکوائیه شهروندان و مکاتبه با مناطق جهت رفع مشکلات موجود
    4.      کنترل و نظارت بر پیمانکار توزیع شیر مناطق و بررسی و تائید صورت وضعیتهای آنها
    5.      ارایه گزارشات کارشناسی در خصوص مشکلات جمع آوری زباله و تنظیف شهری و ارایه راه حلهای مناسب
    6.        همکاری با سایر سازمانها در برگزاری مراسم خاص
    7.      مکاتبه با سایر ادارات و سازمانها در خصوص رعایت موارد مرتبط با زیبا سازی و خدمات شهری
    8.      بررسی صورت وضعیت دفن بهداشتی مناطق 13 گانه
     
    3-7-امور حوادث غیر مترقبه                          
    الف: مدیریت اجرائی ونظارت بر امور حوادث غیر مترقبه در مناطق 13 گانه
    ب: پیگیری و اعلام نظر در خصوص توزیع امکانات مورد نیاز مناطق در حوادث غیر مترقبه
    ج : ایجاد هماهنگی در خصوص اعزام ماشین آلات سازمان خدمات موتوری در حوادث
    د : تهیه و تدوین آئین نامه های مرتبط با حوادث غیر مترقبه
    ه : پیگیری در خصوص طراحی کانال جهت نقاط حادثه خیز در ایام بارندگی
    و: معرفی پرسنل خدمات شهری مناطق به سازمان آتش نشانی در خصوص برگزاری کلاسهای نحوه استفاده از موتور پمپ
    ز : پیگیری امور مربوط به انجام تعمیرات و پاکسازی مسیلهای سطح شهر
    ح :هماهنگی با سایر سازمانهای شهرداری در خصوص اعزام ماشین آلات مورد نیاز در حوادث غیر مترقبه
    ط : ارزیابی عملکرد مناطق در اجرای امور حوادث غیر مترقبه
     
    3-8-سایر امور متفرقه :
    الف- اعلام نظر در خصوص مکاتبات اداره محترم املاک
    ب- نظارت بر مجوز های تابلو ، پرده ، داربست و  ارسالی از سوی سازمان فرهنگی وتفریحی شهرداری
    ج-هماهنگی با اداره آب وفاضلاب ، برق و ....  در خصوص انشعابات مورد نیاز جهت اجرای طرحهای خدمات شهری
    د- پیگیری در خصوص شکایت شهروندان از عملکرد و اجرای آرای صادره کمیسیون بند 20 در مناطق
    ه- پیگیری در خصوص رفع مشکلات ایجاد شده سازمانهای تابعه خدمات شهری با مناطق
    و: حضور در محل سایت پلیس 110 به عنوان نماینده شهرداری در ایام خاص در جهت هماهنگی های مورد نیاز احتمالی
     
     
    3-9- شرکت در جلسات مرتبط با امور خدمات شهری :
    الف : جلسات مناطق و سازمانها :
    1.      شرکت در جلسات شورای بهداشت مناطق
    2.      شرکت در جلسات کمیته توان سنجی وارزیابی پیمانکاران خدمات شهری
    3.      شرکت درجلسات کمیته مکانیابی و ساماندهی مشاغل شهری
    4.      شرکت در جلسات کمیسیون حفاری ها
    5.      شرکت در جلسات کمیته مکانیابی تابلوهای تبلیغاتی      
    6.       شرکت در جلسات شرایط ویژه و مناقصات و انتخاب پیمانکاران خدمات شهری
    7.      دبیر و عضو کمیته مکانیابی سرویسهای بهداشتی سطح شهر
    8.      شرکت در جلسات کمیته خدمات شهری
    9.   تشکیل جلسه با روسای ادارات خدمات شهری مناطق در خصوص ارتقای امور خدمات شهری و برنامه ریزی در جهت ایام خاص
    10. تشکیل کمیته توانسنجی پیمانکاران رفع سد معبر و برگزاری جلسات در مدیریت
     
    ب : جلسات ادارات خارج از شهرداری :
    1.      شرکت در جلسات کارگروه ساماندهی و پیشگیری از طغیان رودخانه
    2.      شرکت در جلسات ادارات آب و فاضلاب ، محیط زیست و مراکز بهداشت شهرستان
    3.      عضو اصلی و شرکت در جلسات کارگروه پیشگیری از گاز گرفتگی

    مدیر برنامه ریزی و نظارت بر خدمات و محیط زیست شهری
    نام و نام خانوادگی:علیرضا صحراگردتاریخ و محل تولد: - بیرجند
    میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد - مدیریت شهری- برنامه ریزی شهری
    رایانامه:sahragard-al@mashhad.irتلفن:051-38533751
    فکس:051-38533751
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :051-38533751فکس :051-38533751رایانامه :sahragard-a@mashhad.ir
    آدرس :میدان امام خمینی
  مجموع بازدیدها : 2,858,686
  تعداد بازدید امروز : 312
  تعداد بازدید دیروز : 325
  آخرین به روزرسانی : 13:46  1396/03/06
  آدرس :

  میدان شهدا- شهرداری مرکز - ساختمان توسعه - طبقه اول

  تلفن :051-32243943
  فاکس :051-32243944
  رایانامه :armat-el@mashhad.ir
  کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد انجام میگردد
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد