• طبقه بندی آموزش شهروندی
    • معرفی گیاهان فضای باز

      معرفی درختان

      نام گیاه: چنار                
      نام علمی: platanus sp
      نیاز نوری: آفتابی
      نیاز آبی: زیاد
      شرایط آب و هوایی: معتدل و مرطوب


      نام گیاه: اقاقیا                 
      نام علمی: Robina sp
      نیاز نوری: آفتابی
      نیاز آبی: کم
      شرایط آب و هوایی: معتدل


      نام گیاه: زبان گنجشک
      نام علمی: Fraxinus sp
      نیاز نوری: آفتابی
      نیاز آبی: متوسط
      شرایط آب و هوایی: معتدل - سرد و مرطوب


      نام گیاه: افرا          
      نام علمی: acer sp
      نیاز نوری: آفتابی
      نیاز آبی: متوسط
      شرایط آب و هوایی: مقاوم به سرما      نام گیاه: افرای سرخ      
      نام علمی: acer rubrum
      نیاز نوری: آفتابی
      نیاز آبی: متوسط
      شرایط آب و هوایی: بسیار مقاوم


      نام گیاه: شب خسب- گل ابریشم    
      نام علمی: albizia
      نیاز نوری: آفتابی یا نیم سایه
      نیاز آبی: متوسط
      شرایط آب و هوایی: مقاوم به سرما


      نام گیاه: ارغوان                     
      نام علمی: cersis
      نیاز نوری: آفتابی یا نیم سایه
      نیاز آبی: متوسط
      شرایط آب و هوایی: معتدل


      نام گیاه: ازگیل                              
      نام علمی: mespilus
      نیاز نوری: آفتابی
      نیاز آبی: متوسط
      شرایط آب و هوایی: بسیار مقاوم به سرما      نام گیاه: ژونی پروس
      نام علمی: Juniperus
      نیاز نوری: آفتابی
      نیاز آبی: متوسط
      شرایط آب و هوایی: معتدل


      نام گیاه: عناب                     
      نام علمی: zizphus
      نیاز نوری:
      نیاز آبی:
      شرایط آب و هوایی:      نام گیاه: سرو شیراز
      نام علمی: cupressus
      نیاز نوری: آفتابی
      نیاز آبی: متوسط
      شرایط آب و هوایی: معتدل مدیترانه ای


      نام گیاه: ابریشم مصری        
      نام علمی: caesalpinia
      نیاز نوری: آفتابی تا نیم سایه
      نیاز آبی: کم تا متوسط
      شرایط آب و هوایی: معتدل      نام گیاه: پر
      نام علمی: cotinus
      نیاز نوری: آفتابی یا سایه
      نیاز آبی: متوسط
      شرایط آب و هوایی: معتدل


      نام گیاه: اکالیپتوس         
      نام علمی: eucalyptus
      نیاز نوری: آفتابی
      نیاز آبی: متوسط
      شرایط آب و هوایی: گرم - تعدای مقاوم به سرما      نام گیاه: سماق
      نام علمی: rhus
      نیاز نوری: آفتابی
      نیاز آبی: متوسط
      شرایط آب و هوایی: گرم - مقدای مقاوم به سرما


      نام گیاه: زرشک
      نام علمی: berberis
      نیاز نوری: آفتابی
      نیاز آبی: متوسط و منظم
      شرایط آب و هوایی: معتدل      نام گیاه: پیراکانتا
      نام علمی: pyracantha
      نیاز نوری: آفتابی
      نیاز آبی: متوسط
      شرایط آب و هوایی: معتدل و نسبتا مرطوب


      نام گیاه: بید سرخ
      نام علمی: salix purpurea
      نیاز نوری: آفتابی
      نیاز آبی: زیاد
      شرایط آب و هوایی: معتدل و مرطوب      نام گیاه: زغال اخته
      نام علمی: cornus
      نیاز نوری: آفتابی
      نیاز آبی: متوسط
      شرایط آب و هوایی: سیار مقاوم


      نام گیاه: گز
      نام علمی: tamarix
      نیاز نوری: آفتابی
      نیاز آبی: کم
      شرایط آب و هوایی: بسیار مقاوم      نام گیاه: زالزالک
      نام علمی: crataegus
      نیاز نوری: آفتابی یا نیم سایه
      نیاز آبی: متوسط
      شرایط آب و هوایی: مرطوب و نسبتا سرد

      معرفی گیاهان پیازی

      نام گیاه: زنبق
      نام علمی: Iris sp
      نوع گیاه: یکساله-دائمی
      روش تکثیر: تقسیم ریزوم
      شرایط نوری: آفتاب-نیم سایه
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: اوایل بهار


      نام گیاه: سنبل
      نام علمی:Hyacinthus sp.
      نوع گیاه: یکساله-دائمی
      روش تکثیر: پیاز
      شرایط نوری: آفتاب
      شرایط خاک: سبک و قلیایی
      زمان گلدهی: بهار      نام گیاه: لاله
      نام علمی: Tulipa sp
      نوع گیاه: دائمی
      روش تکثیر: پیاز
      شرایط نوری: آفتاب
      شرایط خاک: غنی و سبک
      زمان گلدهی: بهار      نام گیاه: نرگس
      نام علمی: Narcissus sp
      نوع گیاه: دائمی
      روش تکثیر: پیاز
      شرایط نوری: آفتاب
      شرایط خاک: غنی و سبک
      زمان گلدهی: بهار


      نام گیاه: کوکب
      نام علمی: Dahlia sp
      نوع گیاه: دائمی
      روش تکثیر: پیاز
      شرایط نوری: آفتاب
      شرایط خاک: سبک
      زمان گلدهی: تابستان


      نام گیاه: لاله واژگون
      نام علمی: Fritillaria sp
      نوع گیاه: دائمی
      روش تکثیر: پیاز
      شرایط نوری: آفتاب-سایه
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: بهار


      نام گیاه: زعفران زینتی
      نام علمی: Crocosmia sp
      نوع گیاه: یکساله
      روش تکثیر: پیاز
      شرایط نوری: آفتاب
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: بهار


      نام گیاه: اختر
      نام علمی: Canna sp
      نوع گیاه: دائمی
      روش تکثیر: تقسیم ریزوم
      شرایط نوری: آفتاب
      شرایط خاک: سبک
      زمان گلدهی: تابستان


      نام گیاه:مریم معطر
      نام علمی: polianthes sp
      نوع گیاه: دائمی
      روش تکثیر: پیاز
      شرایط نوری: آفتاب
      شرایط خاک: غنی
      زمان گلدهی: شهریور تا آبان


      نام گیاه:آماریلیس
      نام علمی: Amarillis sp
      نوع گیاه: دائمی
      روش تکثیر: پیاز
      شرایط نوری: آفتاب
      شرایط خاک: سبک و غنی
      زمان گلدهی: تابستان و پاییز


      نام گیاه:آلیوم
      نام علمی: Allium sp نام گیاه: بنفشه
      نام علمی: Viola sp
      نوع گیاه: یکساله
      روش تکثیر: بذر
      شرایط نوری: آفتاب-کمی سایه
      شرایط خاک: خاک معمولی- مرطوب
      زمان گلدهی: اوایل بهار

       

       

      نام گیاه: شب بو
      نام علمی:Matthiola annua
      نوع گیاه: یکساله
      روش تکثیر: بذر
      شرایط نوری: آفتاب - نیم سایه
      شرایط خاک: سنگین رسی
      زمان گلدهی: بهار - تابستان
       

       

       

      نام گیاه: لادن
      نام علمی: Tropeolum majus
      نوع گیاه: یکساله- دائمی
      روش تکثیر: بذر - قلمه
      شرایط نوری: آفتاب- نیم سایه
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: تابستان تا اواسط پاییز

       

       

       

      نام گیاه: آهار
      نام علمی: Zinnia elegans
      نوع گیاه: یکساله
      روش تکثیر: بذر
      شرایط نوری: آفتاب
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: تابستان تا پاییز

       

       

      نام گیاه: حنا
      نام علمی: Impatiense balsamina
      نوع گیاه: یکساله
      روش تکثیر: بذر- قلمه
      شرایط نوری: آفتاب - نیم سایه
      شرایط خاک: غنی
      زمان گلدهی: اواسط بهار تا تابستان

       

       

      نام گیاه: گل ستاره ای
      نام علمی: Aster sp
      نوع گیاه: یکساله - دائمی
      روش تکثیر: بذر
      شرایط نوری: آفتاب-سایه- نیم سایه
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: اوایل تابستان تا اواسط پاییز

       

       

      نام گیاه: میمون
      نام علمی: Antirrhinum majus
      نوع گیاه: یکساله - دوساله
      روش تکثیر: بذر
      شرایط نوری: آفتاب- نیم سایه
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: اوایل بهار تا تابستان

       

       

      نام گیاه: لوبلیا
      نام علمی: lobelia erinus
      نوع گیاه: یکساله
      روش تکثیر: بذر -قلمه
      شرایط نوری: آفتاب - نیم سایه- سایه
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: اواخر بهار تا اواسط پاییز

       

       

      نام گیاه: تاج الملوک
      نام علمی: Aquilegia sp
      نوع گیاه: دوساله - دائمی
      روش تکثیر: بذر - تقسیم ریشه
      شرایط نوری: آفتاب - سایه - نیم سایه
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: اواسط بهار تا تابستان

       

       

      نام گیاه: داوودی
      نام علمی: Chrysanthemum sp
      نوع گیاه: یکساله - دائمی
      روش تکثیر: بذر - تقسیم ریشه - قلمه
      شرایط نوری: آفتاب
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: پاییز

       

       

      نام گیاه: زبان در قفا
      نام علمی: Delphinium sp
      نوع گیاه: یکساله - دائمی
      روش تکثیر: بذر
      شرایط نوری: آفتاب
      شرایط خاک: سبک
      زمان گلدهی: بهار تا تابستان

       

       

      نام گیاه: مریم گلی
      نام علمی: Salvia sp
      نوع گیاه: یکساله
      روش تکثیر: بذر - قلمه
      شرایط نوری: آفتاب- سایه - نیم سایه
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: اواسط بهار

       

       

      نام گیاه: عسلی
      نام علمی: Iberis sempervirens
      نوع گیاه: دوساله- دائمی
      روش تکثیر: بذر
      شرایط نوری: آفتاب- نیم سایه
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: اواسط بهار تا زمستان

       

       

      نام گیاه: سدم
      نام علمی: Sedum sp
      نوع گیاه: یکساله- دائمی
      روش تکثیر: بذر - تقسیم ریشه
      شرایط نوری: آفتاب- نیم سایه
      شرایط خاک: معمولی با زهکش مناسب
      زمان گلدهی: اواسط بهارتا واواسط تابستان


      نوع گیاه: یکساله
      روش تکثیر: پیاز-بذر
      شرایط نوری: آفتاب
      شرایط خاک: معمولی با زهکشی خوب
      زمان گلدهی: بهار تا تابستان


      نام گیاه:گلایل
      نام علمی: Gladiolus sp
      نوع گیاه: دائمی
      روش تکثیر: پیاز-بذر
      شرایط نوری: آفتاب
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: بهار و تابستان

      معرفی گیاهان فصلی

      نام گیاه: بنفشه
      نام علمی: Viola sp
      نوع گیاه: یکساله
      روش تکثیر: بذر
      شرایط نوری: آفتاب-کمی سایه
      شرایط خاک: خاک معمولی- مرطوب
      زمان گلدهی: اوایل بهار

       

       

      نام گیاه: شب بو
      نام علمی:Matthiola annua
      نوع گیاه: یکساله
      روش تکثیر: بذر
      شرایط نوری: آفتاب - نیم سایه
      شرایط خاک: سنگین رسی
      زمان گلدهی: بهار - تابستان
       

       

       

      نام گیاه: لادن
      نام علمی: Tropeolum majus
      نوع گیاه: یکساله- دائمی
      روش تکثیر: بذر - قلمه
      شرایط نوری: آفتاب- نیم سایه
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: تابستان تا اواسط پاییز

       

       

       

      نام گیاه: آهار
      نام علمی: Zinnia elegans
      نوع گیاه: یکساله
      روش تکثیر: بذر
      شرایط نوری: آفتاب
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: تابستان تا پاییز

       

       

      نام گیاه: حنا
      نام علمی: Impatiense balsamina
      نوع گیاه: یکساله
      روش تکثیر: بذر- قلمه
      شرایط نوری: آفتاب - نیم سایه
      شرایط خاک: غنی
      زمان گلدهی: اواسط بهار تا تابستان

       

       

      نام گیاه: گل ستاره ای
      نام علمی: Aster sp
      نوع گیاه: یکساله - دائمی
      روش تکثیر: بذر
      شرایط نوری: آفتاب-سایه- نیم سایه
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: اوایل تابستان تا اواسط پاییز

       

       

      نام گیاه: میمون
      نام علمی: Antirrhinum majus
      نوع گیاه: یکساله - دوساله
      روش تکثیر: بذر
      شرایط نوری: آفتاب- نیم سایه
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: اوایل بهار تا تابستان

       

       

      نام گیاه: لوبلیا
      نام علمی: lobelia erinus
      نوع گیاه: یکساله
      روش تکثیر: بذر -قلمه
      شرایط نوری: آفتاب - نیم سایه- سایه
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: اواخر بهار تا اواسط پاییز

       

       

      نام گیاه: تاج الملوک
      نام علمی: Aquilegia sp
      نوع گیاه: دوساله - دائمی
      روش تکثیر: بذر - تقسیم ریشه
      شرایط نوری: آفتاب - سایه - نیم سایه
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: اواسط بهار تا تابستان

       

       

      نام گیاه: داوودی
      نام علمی: Chrysanthemum sp
      نوع گیاه: یکساله - دائمی
      روش تکثیر: بذر - تقسیم ریشه - قلمه
      شرایط نوری: آفتاب
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: پاییز

       

       

      نام گیاه: زبان در قفا
      نام علمی: Delphinium sp
      نوع گیاه: یکساله - دائمی
      روش تکثیر: بذر
      شرایط نوری: آفتاب
      شرایط خاک: سبک
      زمان گلدهی: بهار تا تابستان

       

       

      نام گیاه: مریم گلی
      نام علمی: Salvia sp
      نوع گیاه: یکساله
      روش تکثیر: بذر - قلمه
      شرایط نوری: آفتاب- سایه - نیم سایه
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: اواسط بهار

       

       

      نام گیاه: عسلی
      نام علمی: Iberis sempervirens
      نوع گیاه: دوساله- دائمی
      روش تکثیر: بذر
      شرایط نوری: آفتاب- نیم سایه
      شرایط خاک: معمولی
      زمان گلدهی: اواسط بهار تا زمستان

       

       

      نام گیاه: سدم
      نام علمی: Sedum sp
      نوع گیاه: یکساله- دائمی
      روش تکثیر: بذر - تقسیم ریشه
      شرایط نوری: آفتاب- نیم سایه
      شرایط خاک: معمولی با زهکش مناسب
      زمان گلدهی: اواسط بهارتا واواسط تابستان

       

      معرفی گیاهان پوششی


       

      - بومادران:

      مراقبت: هرس سالیانه و حذف شاخه های گلدهنده (فرم دهی)

      کاربرد: ایجاد پرچین طولی و حجمی در فضای سبز پارکها ، میادین ، لچکی ها، بلوارهای کم عرض

       

       

       

      - آلیسوم

      مراقبت: ایجاد بستر سبک و غنی، کلش پاییزه جهت رویش مجدد در بهار

      کاربرد: پوشش گلدار در فضای سبز پارکها، میادین، لچکی ها، پوشش گلدار در سطوح شیب دار

       

       

       

      - بابونه

      مراقبت: هرس سالیانه پس از گلدهی، حذف شاخه های گلدهنده

      کاربرد: پوشش گلدار و سبز در فضای سبز پارکها، میادین، لچکی ها، خصوصاً میادین بزرگ ،پوشش سبز در سطوح شیب دار

       

       

       

      - سراستیوم:

      مراقبت: هرس سالیانه پس از گلدهی در بهار (پوشش سبز)

      کاربرد: پوشش گلدار و سبز در سطوح شیب دار، باغهای صخره ای، باکس های گل

       

       

       

      - مارگریت

      مراقبت: حذف شاخه های گلدهنده پس از گلدهی

      کاربرد: پوشش گلدار در فضای سبز پارکها،میادین ، لچکی ها، بلوارهای کم عرض

       

       

       

      - شبدر آمریکایی (دایکوندرا)

      مراقبت: مالچ پاشی در پاییز

      کاربرد: پوشش سبز در باغهای صخره ای، لچکی ها، میادین کوچک

       

       

       

      - فستوکا

      مراقبت: حذف شاخه های بذر دهنده

      کاربرد: ایجاد پرچین کوتاه در فضای سبز پارکها ، باغهای صخره ای

       

       

       

      - فرانکنیا(چمن کویر)

      مراقبت:هرس سالیانه در صورت نیاز (فشردگی)

      کاربرد: پوشش سبز در بزرگراهها ، لچکی ها ، میادین

       

       

       

      - وینکا (پیچ تلگرافی)

      مراقبت: هرس سالیانه و مالچ پاشی

      کاربرد: پوشش سبز در سطوح شیب دار ، باغهای صخره ای و باکس های گل

       

       

       

      - آویشن خزنده

      مراقبت: مالچ پاشی به مقدار کم

      کاربرد: پوشش سبز در سطوح شیب دار ، باغهای صخره ای و باکس های گل

       

       

       

      - آهار رونده

      مراقبت ویژه : مالچ پاشی و کلش در پاییز

      کاربرد اختصاصی شهری: ایجاد پوشش گلدار در سطوح شیب دار، باغهای صخره ای و میادین کوچک

       

       

      تعداد بازدید :7872
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
       
مجموع بازدیدها : 2,858,678
تعداد بازدید امروز : 304
تعداد بازدید دیروز : 325
آخرین به روزرسانی : 13:46  1396/03/06
آدرس :

میدان شهدا- شهرداری مرکز - ساختمان توسعه - طبقه اول

تلفن :051-32243943
فاکس :051-32243944
رایانامه :armat-el@mashhad.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد انجام میگردد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد