فهرست طبقات
شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۹ ۱۴:۰۱ ۷۵
چچ
2LTZhtin2LPYp9mK2Yog2Ygg2KfZiNmE2YjZitiqINio2YbYr9mKINiu2K/Zhdin2Kog2YXYudin2YjZhtiqINiu2K/Zhdin2Kog2Ygg2YXYrdmK2Lcg2LLZitiz2Kog2LTZh9ix2Yog2K/YsSDYsdin2LPYqtin2Yog2KfYsdin2KbZhyDYrtiv2YXYp9iqINin2YTZg9iq2LHZiNmG2YrZg9mK

شناسایی و اولویت بندی خدمات معاونت خدمات و محیط زیست شهری در راستای ارائه خدمات الکترونیکی

به منظور بهینه سازی ارائه خدمات، کاهش حجم رفت و آمدهای غیر ضروری، دسترسی سریع و آسان شهروندان و زائرین به خدمات شهرداری و متوازن سازی حجم فعالیت های موجود، شهرداری مشهد بر خی از خدمات را به صورت ...

به منظور بهینه سازی ارائه خدمات، کاهش حجم رفت و آمدهای غیر ضروری، دسترسی سریع و آسان شهروندان و زائرین به خدمات شهرداری و متوازن سازی حجم فعالیت های موجود، شهرداری مشهد بر خی از خدمات را به صورت الکترونیکی ارائه نموده است

با توجه به گستردگی وظایف و فعالیتهای شهرداری، شناسایی خدمات فعلی در هر حوزه و تعیین خدمات دارای اولویت بیشتر در بستر الکترونیکی ضروری می باشد. هدف این طرح مطالعاتی شناسایی خدمات در معاونت خدمات و محیط زیست شهری، تعیین بسترهای مناسب ارائه خدمات الکترونیکی و اولویت بندی خدمات می باشد.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: