فهرست طبقات
شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۹ ۱۴:۲۵ ۹۲
چچ
2K/Ys9iq2YjYsdin2YTYudmF2YQg2KfYrNix2KfZitmKINio2YfYp9mKINiu2K/Zhdin2Kog2KfYtNi62KfZhCDZhdi52KfYqNixINmIINiz2KfZhdin2YbYr9mH2Yog2K7Yp9mDINmIINmG2K7Yp9mE2Yc=

دستورالعمل اجرایی بهای خدمات اشغال معابر و ساماندهی خاک و نخاله

با توجه به توسعه سریع شهر و حجم قابل توجه ساخت و سازها که روزانه موجب ایجاد حجم زیادی از نخاله های ساختمانی اشغال معابر توسط مصالح ساختمانی و ... بر ضرورت اتخاذ تمهیداتی به منظور حفظ بهداشت محیط ...

با توجه به توسعه سریع شهر و حجم قابل توجه ساخت و سازها که روزانه موجب ایجاد حجم زیادی از نخاله های ساختمانی اشغال معابر توسط مصالح ساختمانی و ... بر ضرورت اتخاذ تمهیداتی به منظور حفظ بهداشت محیط زیست شهروندان ، صیانت از سیما و منظر شهری و پیشگیری از بروز مشکلاتی از قبیل پراکندگی مصالح و ضایعات ساختمانی در سطح معهابر عمهومی ، اشغال کالها و مسیلها و ... تاکید نموده و به استناد مصوبه شماره 1111/3/ش-2/4/78 با موضوع آئین نامه اجرایی ساماندهی خاک و نخاله های ساختمانی )بخش چهار( نحوه برخورد با انباشت کنندگان خاک و نخاله ههای ساختمانی در سطح معابر عمومی و مصوبه شماره 6445/2/ش-13/12/74 با موضوع « بهای خدمات اشغال معابر از مالکان بنا » و بمنظور تدقیق و یکسان نمودن فرایند اجرای کار دستورالعمل اجرایی به شرح ذیل تدوین گردیده است .

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: