فهرست طبقات
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۲ ۱۰:۰۶ ۶۵۸
طبقه بندی:
  • پیامها و اطلاعیه ها
  • اخبار اصلی
چچ
2Ybar9mH2K/Yp9ix2Yog2YjYs9in2YrZhCDZiNix2LLYtNmKINm+2KfYsdmD2Yog2KjZhyDZvtmK2YXYp9mG2YPYp9ix2KfZhiDZgdi22KfZiiDYs9io2LI=

واگذار شد:

نگهداری وسایل ورزشی پارکی به پیمانکاران فضای سبز

مدیر نظارت بر پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد از واگذاری امور مربوط به نگهداری و رفع نقص وسایل ورزشی پارکی به پیمانکاران نگهداری فضای سبز مناطق خبر داد.

به گزارش مدیریت روابط عمومی و مشارکت های مردمی معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد مهدی یعقوبی با بیان مطلب فوق افزود: در سال جاری با هدف یکپارچه سازی و تجمیع کلیه فعالیتها در پارکها و فضای سبز در راستای افزایش کیفیت نگهداری، معاونت خدمات و محیط زیست شهرداری اقدام به عقد تفاهم نامه ای با معاونت فرهنگی و اجتماعی در خصوص واگذاری امور مربوط به نگهداری، تعمیر و رفع نقص وسایل ورزشی پارکی به پیمانکاران نگهداری فضای سبز مناطق نموده است .
وی ادامه داد: با هدف یکپارچه سازی و تجمیع کلیه فعالیتها در پارکها و فضای سبز در راستای افزایش کیفیت نگهداری، معاونت خدمات و محیط زیست شهرداری اقدام به عقد تفاهم نامه ای با معاونت فرهنگی و اجتماعی در خصوص واگذاری امور مربوط به نگهداری، تعمیر و رفع نقص وسایل ورزشی پارکی به پیمانکاران نگهداری فضای سبز مناطق نموده است.
مدیر نظارت بر پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد اظهار امیدواری کرد: تحویل این وسایل به پیمانکاران فضای سبز، ضمن ایجاد مدیریت واحد در خصوص نگهداری، تعمیر و رفع نقص وسایل ورزشی، وضعیت بهره برداری از این وسایل را بهبود بخشیده و نواقص احتمالی در اسرع وقت برطرف سازد.


 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5585892995199
Qt: 2.683486700058